Voorwaarden van Juf Patries

- Juf Patries werkt met een vast uurtarief. Hieronder vallen de begeleidingsmomenten en overleg met ouders en/ of leerkrachten.

 

- Extra overlegmomenten met ouders en/ of de leerkracht op school kunnen op ieder moment worden aangevraagd. Dit wordt apart in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.

 

- Wanneer de leerling verhinderd is om naar de les te komen moet dit minimaal 24 uur vooraf worden doorgegeven. Gebeurt dit niet, dan wordt de les in rekening gebracht.

 

- Alle eenmalige diensten of korte cursussen dienen per pin meteen te worden afgerekend.

 

- Wanneer Juf Patries verhinderd is om een les aan te bieden, zal dit indien mogelijk 24 uur van tevoren worden aangegeven aan de ouders van de leerling. In dit geval zal direct een nieuwe les worden ingepland of vervalt de les als opnieuw inplannen niet mogelijk is.

 

- Juf Patries kan de begeleiding beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van vier weken. Dit zal schriftelijk worden aangekondigd. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de leerling of ouders/verzorgers van de leerling kan Juf Patries de begeleiding per direct beëindigen. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld.

 

- Juf Patries is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van en de bijles aan de leerling.

 

- Met deze overeenkomst gaat Juf Patries een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat Juf Patries haar uiterste best zal doen, maar dat er geen resultaat wordt gegarandeerd.

 

- De ouders van de leerling geven toestemming aan Juf Patries om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van Juf Patries nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de leerling. Mochten ouders besluiten dat informatie-uitwisseling met de onderwijsinstelling niet noodzakelijk is, dan zullen zij dit schriftelijk laten weten aan Juf Patries.

 

- Lesmateriaal aangereikt door Juf Patries mag niet worden verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Juf Patries. De rechten van het lesmateriaal blijven in bezit van Juf Patries.